We Help Your Dream Come True

The oasis of your dreams can become reality.Now exclusively on the pages of www.interlogic.bg, you will find the answer for your investments. For sure, fast, easy and at your convenience you can find the property, which you always search- the one that goes beyond your expectations. ENTER

info@interlogic.bg  Tel: 00359 896 670 650

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД
На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК -
ЛИЗИНГ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на
дружеството на 29 септември 2020 г. в 14.00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул.
„Асен Йорданов” No 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, ап.5 при следния дневен
ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2019 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на
регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2019г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение -
ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019г.; проект за решение – ОСА приема
отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2019г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.; проект за решение – ОСА избира
регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД,No 0560/2001да провери и завери
финансовия отчет на дружеството за 2020 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.;
проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с
инвеститорите на дружеството за 2019г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им
през 2019 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 г.;
„ИНТЕРЛОДЖИК – ЛИЗИНГ” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията
по вписванията с ЕИК 131324649 и е със седалище в гр. София. Към датата на решението на
Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от
капитала на Дружеството е 4 547 434. Всички издадени акции на Дружеството са от един
клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на
акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял,
съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един
глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 4 547 434.
Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание,
лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право
да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в
регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото

събрание, т.е. на 29.09.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази
дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание.
Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание акционери, които
заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на
дружеството могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.
Включването се извършва чрез обявяване в търговския регистър на списък на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси. С
обявяването в търговския регистър въпросите се считат за включени в предложения дневен
ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския
регистър акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да
представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и
писмените материали по включените въпроси в дневния ред.
На общото събрание акционерите могат да задават въпроси и да правят предложения
по всяка точка от дневния ред. Акционерите могат да поставят въпроси на членовете на
Съвета на директорите на Дружеството и относно икономическото и финансовото състояние
и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват
вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са
свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно,
изчерпателно и по същество на поставените въпроси.
Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез
пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си
представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица
се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание,
отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за
вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската
или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и
представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за
самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически
лица се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено за това
общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за
самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи
са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на
български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да
уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството

оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-
късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В

срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването
на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес:
praxisconsult2007@gmail.com и подписано с универсален електронен подпис от законния

представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя –
физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен
документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството),
който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител
на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.
Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е
приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за
тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява
правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в
пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки
от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и
по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на
общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по
акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да
упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното
начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез
кореспонденция или чрез електронни средства.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на
пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на
акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.interlogic.bg, както и на адреса
на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се
предоставят безплатно.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13,30 ч. на 29
септември 2020 на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум, на
основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на
12 октомври 2020 г., от 14 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите
изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да
бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции,
представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.”

За допълнителна информация тел 0879388828

Leave a Reply

iReal Estate Theme