We Help Your Dream Come True

The oasis of your dreams can become reality.Now exclusively on the pages of www.interlogic.bg, you will find the answer for your investments. For sure, fast, easy and at your convenience you can find the property, which you always search- the one that goes beyond your expectations. ENTER

info@interlogic.bg  Tel: 00359 896 670 650

Протокол от ОСА Интерлоджик лизинг АД

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ” АД

Днес, 31.08.2021год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс София гардънс, бл. Ф, ет.1 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Интерлоджик Лизинг АД. ISIN код на емисията BG1100049045, (с уникален идентификационен код на събитието LIZING31082021).

Заседанието бе открито в 14:00 часа (източно стандартно време EET = UTC +3 / 11:00 ч. координирано универсално време) от г-н Георгиос Панагиотис Мелетопулос, който уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Георгиос Йоанис Стерянопулос – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; – Ана Атанасова Ташева – член на Съвета на Директорите. – Георгиос Панагиотис Мелетопулос – Г-н Мелетопулос уведоми събранието, че на заседанието не присъстват лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите.

- Г-н Мелетопулос констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон и на чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и публикувана в Х3news, както и на интернет страницата на дружеството в предвиденият от закона срок, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл.115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор и Българска фондова борсаАД. – Г-н Мелетопулос констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ. – Г-н Мелетопулос обяви, че за участие в събранието са регистрирани 3012771 три милиона дванадесет хиляди и седемстотин седемдесет и един) броя поименни безналични акции, които представляват 66,25% (Шестдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. – Г-н Мелетопулос обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него. – Г-н Мелетопулос предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за председател – Ана Ташева, за секретар – Георгиос Мелетопулос, за преброители – Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос. – Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-н Мелетопулос подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един). Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Общото събрание прие следните процедурни решения:

Избира Георгиос Мелетопулос за председател на събранието; Ана Атанасова Ташева за секретар на събранието и Георгиос Стерянопулос и Ана Атанасова Ташева за преброители на гласовете.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон. Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и публикувана в Х3news. Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото събрание:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2020г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021 г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г

Разисквания и решения по същество:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите да дейността на дружеството за 2020год.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: “ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.” Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.2 от дневния ред: Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година. Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020година.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един)

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.3 от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год. Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: “ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.” Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.4 от дневния ред: Отчет на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с Отчета на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно: “ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дваадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2020г. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно: “ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове:
“За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА избира регистрирания одитор Брейн Сторм Консулт -ОД ООД, Лидия Петкова-No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.6 от дневния ред:

Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.”. Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т.7 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да направят други предложения за решение по т.7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Резултати от гласуването: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и една)броя акции, представляващи 66,25% от капитала на дружеството. Общ брой действително подадени гласове 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един).

Подадени гласове: “За” 3012771 (три милиона дванадесет хиляди седемстотин седемдесет и един) броя акции или 100% от представения капитал; “Против” – няма; “Въздържали се” – няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 15:00 часа.

signed-interlogic-leasing-sa-21

Leave a Reply

iReal Estate Theme