We Help Your Dream Come True

The oasis of your dreams can become reality.Now exclusively on the pages of www.interlogic.bg, you will find the answer for your investments. For sure, fast, easy and at your convenience you can find the property, which you always search- the one that goes beyond your expectations. ENTER

info@interlogic.bg  Tel: 00359 896 670 650

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Интерлоджик-имоти АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-06-2019г. от 10:00 часа в София-1407, ул.Асен Йорданов 17, при следния дневен ред:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ИНТЕРЛОДЖИК – ИМОТИ” АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите ОСА на дружеството на 26 юни 2019 г. в 10,00 часа, в гр. София, ж.к. „Кръстова вада”, ул. „Асен Йорданов” № 17, комплекс „София Гардънс”, бл. “Ф”, ет. 1, зала 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018 г.;
5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение – ОСА избира регистрирания одитор АБАГАР ОДИТ ООД, No 0560/2001 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2019г.;
6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2018 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОСA освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

8. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите, избор на нов член на Съвета на директорите и определяне размера на неговото възнаграждение и на гаранцията за управлението му; проект на решение – ОС освобождава от длъжност члена на Съвета на Директорите д-р Евангелос Мелетиос Вавудакис, гръцки гражданин, роден на 14.12.1976 г., и избира за нов член на Съвета на директорите Атанас Ставрев Ташев, Български гражданин,за срок от 5 години; определя месечно брутно възнаграждение на Атанас Ставрев Ташев в размер на 500 лева и гаранция за управлението му в размер на неговото тримесечно брутно възнаграждение; оправомощава Георгиос Стерянопулос да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета на директорите.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството разработена от Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Политика за Възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, разработена от Съвета на директорите. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879388828 .

Leave a Reply

iReal Estate Theme