We Help Your Dream Come True

The oasis of your dreams can become reality.Now exclusively on the pages of www.interlogic.bg, you will find the answer for your investments. For sure, fast, easy and at your convenience you can find the property, which you always search- the one that goes beyond your expectations. ENTER

info@interlogic.bg  Tel: 00359 896 670 650

Протокол от Общо събрание Интерлоджик имоти -30-08-2018

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНТЕРЛОДЖИК ИМОТИ” АД
Днес, 30.08.2018 год. в град София, ж.к. Кръстова вада, ул. Асен Йорданов 17, комплекс
София гардънс, бл. Ф, ет.4 зала 17 се проведе редовно годишно Общо събрание на
акционерите (ОСА) на Интерлоджик имоти АД.
Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-ца Ана Атанасова Ташева, която уведоми
акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:
- Георгиос Йоанис Стерянопулос – Председател на Съвета на директорите и
Изпълнителен директор;
- Ана Ташева – член на Съвета на Директорите.
-
Г-ца Ташева уведоми събранието, че на заседанието не присъстват лица, които не са
акционери или пълномощници на акционерите.
Г-ца Ташева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на
дружеството, в съответствие с изискванията на чл.223 от Търговския закон и на чл.115
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието
е обявена в Търговския регистър и публикувана в Х3news, както и на интернет
страницата на дружеството в предвиденият от закона срок, с което са спазени
законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския
закон и чл.115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията
за финансов надзор и Българска фондова борсаАД.
Г-ца Ташева констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били
предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса
на управление на дружеството в срока предвиден в чл.224 от ТЗ.
Г-ца Ташева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя поименни безналични акции,
които представляват 62,75% (Шестдесет и две цяло и седемдесет и пет стотни) от
капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.
Г-ца Ташева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно
протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.
Г-ца Ташева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:
за председател – Ана Ташева, за секретар – Георгиос Стерянопулос, за преброители –
Ана Ташева и Георгиос Стерянопулос.
Други предложения по този въпрос не бяха направени. Г-ца Ташева подложи на
гласуване направеното предложение.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем
) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Общото събрание прие следните процедурни решения:
Избира Ана Ташева за председател на събранието; Георгиос Стерянопулос за
секретар на събранието и Георгиос Стерянопулос и Ана Атанасова Ташева за
преброители на гласовете.
Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.
Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231 ал.1 от Търговския
закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са
били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от Търговския закон, освен
когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не
възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на
дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото
събрание по реда на чл.223 а, ал.4 от Търговския закон.
Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не
присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно
поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър и
публикувана в Х3news.
Председателят на събранието запозна присъстващите с дневния ред на Общото
събрание:
1. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
на Дружеството разработена от Съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема
Политика за Възнагражденията за членовете на Съвета на директорите на Дружеството,
разработена от Съвета на директорите.
2. Разни
Разисквания и решения по същество:
По т.1 от дневния ред:
Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
на Дружеството разработена от Съвета на директорите .
Председателят на Общото събрание прочете Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на Дружеството разработена от Съвета на
директорите
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите
по т. Първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и
материалите по дневния ред, както следва:
“ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на Дружеството разработена от Съвета на директорите
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да зададат въпроси или да
направят други предложения за решение по т.1 от дневния ред.
Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1,
направено от Съвета на директорите на дружеството.
Резултати от гласуването:
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 347 258 (един милион
триста четиридесет и седем двеста петдесет и осем) броя акции,
представляващи 62,75% от капитала на дружеството. Общ брой действително
подадени гласове 1 347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста
петдесет и осем).
Подадени гласове:
“За” – 1347 258 (един милион триста четиридесет и седем двеста петдесет и
осем) броя акции или 100% от представения капитал;
“Против” – няма;
“Въздържали се” – няма.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. 1 ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД:
ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на Дружеството разработена от Съвета на директорите.
Възражения по приетото решение не постъпиха.
Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в
11:00 часа.
Ñïèñúê (1)_page-0001

Leave a Reply

iReal Estate Theme